Културно-туристически маршрут „Духовен път“

Основна цел на проекта е съвременната интегрална изява на уникалните ценностни характеристики на Несебър като система, чрез разработване на специализирана схема за устройство на културно-туристически маршрути във връзка с устойчиво развитие на културния туризъм. Обхванати са три нива на разработка: (1) система от културно-туристически маршрути в „Старинен град Несебър“, които пълноценно да изявят разнообразието от ценностни характеристики и уникалната стратификация на града – резултат от многовековна историческа еволюция; (2) културно туристически маршрут „Духовен път“ (интегрална част от системата маршрути), който реинтегрира емблематичните несебърски църкви в съвременния градски живот; (3) пилотна реализация на фрагмент от „Духовния път“ – от църква „Св. Йоан Кръстител“ до църкви „Св. Параскева“ и „Св. Архангели Михаил и Гавраил“.

Устройството на културно-туристически маршрут „Духовен път“ си поставя за цел преосмислянето на културното значение на християнските храмове на полуострова в съвременния живот и изявата им като система. За всяка църква и нейното околно пространство е предложена адекватна съвременна функция, която изявява уникалните ценностни характеристики на конкретния обект и отчита възможностите на мястото за включване в културния живот. Единна система за сигниране на ключови обекти по културно-туристическия маршрут, предвижда методи и елементи, приложими към конкретния обект в зависимост от неговата ценностна характеристика.

В рамките на фрагмента, изпълнен като първи етап, са реализирани редица конкретни проектни предложения. Съществуващата несвойствена за историческия град асфалтова настилка е подменена с нова улична настилка от гранитни плочи – интерпретираща калдъръма от периода на Възраждането. Трасето на маршрута е маркирано в настилката със специално изработени знаци от червен камък. Интегрирани са и сигниращи елементи – знаци от бял варовик, указващи места за специфични културни дейности. Експонирано е литургично обусловеното пространство на църквата „Св. Спас“. Южно от църквата се сигнира разкритата при археологическите проучвания част от елинистическа сграда – стълба с две рамена, според хипотезите водеща от двора на античната сграда към изба.

 • Автори:
  Доника Георгиева, Велина Панджарова, Мирослав Велков
 • Сътрудници:
  Ирина Добрева, Милена Лозанова, Боряна Калнева, Светослав Гаджанов, Силва Събкова, Лиляна Граматикова, Людмил Ружев (архитекти), Красимира Франгова (реставратор), инж. Александър Тричков (конструкции), инж. Румен Радулов (ЕЛ), инж. Емил Петков (ВП), инж. Иван Меримов (пътища)
 • Година: 2011-2014
 • Клиент: Община Несебър
 • Статус: реализиран
 • Още информация:
  Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е подкрепен от Българския национален комитет на ИКОМОС.