Нов градски център на Велико Търново

Концепцията за развитие на територията на новия градски център има за цел да създаде място с дух и място, което е социално и икономически устойчиво. За постигането й, нашият урбанистичен подход следва три основни насоки: да изразим идентичността, да се възползваме от съществуващото и да позволим гъвкавост.

Концепцията се развива около шест главни взаимосвързани стратегии, изградени върху генетичния код на мястото: Обеми, Функции, Свързаност, Пространства, Етапност и Устойчивост. Тези стратегии следват определени принципи, вдъхновени от градската морфология на Велико Търново и по този начин осигуряват кохерентни връзки на територията с града на различни нива: пространствено, визуално, социално, културно и икономическо. Свързаното и мъдро прилагане на стратегиите би гарантирало както територия със силна идентичност, така и място, което се трансформира и адаптира към живота.

  • Автори:
    Доника Георгиева, Мирослав Велков, Десислава Ковачева, Константин Димитров, Яница Каменова
  • Година: 2018
  • Клиент: Община Велико Търново
  • Статус: конкурс