reSite Prague: The Story-teller River

The Storyteller River е проектно предложение за международния конкурс Skanska: Bridging Prague, организиран от reSITE и ARCHIP през 2012. Обхватът на конкурса е частта от Вълтава, минаваща през историческото ядро на Прага (Световно наследство), но и през постиндустриалния пейзаж на север. Целта е да се предложи Визия, която да създаде единно преживяване, свързващо културни, рекреационни, екологични, исторически и икономически възможности. Освен това, участниците трябва да предложат дизайн или намеса в средата с човешки мащаб в рамките на Визията. Проектът е класиран сред 18-те финалисти от общо 120 предложения.

Историята на Прага разкрива важната роля на Вълтава за развитието на града и специфичната ѝ връзка с жителите му. Историческите процеси са оставили своя отпечатък по бреговете, формирайки различни ивици – обществени зони със своя идентичност по отношение на морфолофия, функции, осезаеми и неосезаеми културни следи. Те разкриват тенденциите в развитието по протежение на реката: от ежедневното общуване на хората с водите и брега като естествени източници на храна и препитание; през отчуждението, причинено от укрепването, хигиенизирането и индустриализацията; към постепенното връщане на хората към брега в търсене на отдих и връзка с природата.

Визията следва тези тенденции, като стимулира общуването на хората с реката и като дава на Вълтава възможност да разкрие многобройните си лица и да разкаже различни истории. Така Визията цели възстановяване на скъсаната връзка между урбанизираната среда и реката, между хората и водата. Визията е отворена стратегия за нови функции и структури, които не само разкриват и интерпретират историята, но и дават ново значение на обществените зони по брега. В основата на Визията стоят три ключови урбанистични аспекта – култура, отдих и транспорт, които се преплитат и си взаимодействат по необичаен, неочакван и дори провокативен начин. Подходът към контекста на реката е комбинация от три ключови принципа: уважение към идентичността на мястото; възстановяване на екологичното равновесие и използване на промишлените зони и структури; устойчиви на наводнение дизайн и материали.

Избрани са две места за намеса, отразяващи два типа територии. Podskalí/Podzdí е част от историческото ядро и от предложената система от обществени пространства с културни и образователни функции, базирани на историческото значение на реката. Намесата предлага развитието на структури за отдих, чийто дизайн интерпретира предишната функция на мястото – склад за дървени трупи, транспортирани по реката от горите на юг.

Floodplain Industrial Park е част от постиндустриалния пейзаж на север. Тук проектът предлага възстановяване на изгубения речен ръкав с цел контрол на наводненията, както и използване на изоставените промишлени структури като места за развлечение и спорт. Целта е да се запази паметта и да се разкрият мащабните промени, на които е била подложена зоната през годините: от речно корито с острови до отвоювана земя с промишлени зони, запуснати и забравени днес.

  • Автори:
    Ателие 3: Доника Георгиева, Мирослав Велков
  • Година: 2012
  • Клиент: Skanska: Bridging Prague
  • Статус: международен конкурс, финалист
  • Награди:
    Проектът е между трите наградени в конкурса 20 под 36 в рамките на Sofia Architecture Week 2013, Пловдив.